Gustav II Adolfs order över förrymda knektar, 1 år före sin död.

W˙ Gustaff Adolph medh gudz Nådhe, Sweriges, göthes och wendes Konungh, Storfurste till Finlandh, Hertigh uthi Estlandh och Karelen herre wthöffwer Ingermannelandh etc. Giöre witterligitt att alldenstundh oss är förekommet thet wåre Swenske och Finske Knekter haffua tagit sigh den owanen före att dee förlöpa theres hemwist och fhaner, och begifwa sigh affsijdes in i skogarna, huarest the sigh flychtewijs wppehålla. Thå endock wij godh ordsaak och fogh sådana förrymbde Knekter att straffa låta: Alldenstundh igenom sådan motwilie wår och rijksens tienst i gemeen merkerligen bliffa förswagat och försummat: Lijkwäll på thet hwar och een må få tidh att bättra sigh, och framdeles ingen kunna säga sigh icke nocksampt wara åthwarnat: Så tillbiude wij först och frembst alle sådane förwijkne Knechter wår Konungzlige Pardon gunst och Nådhe, Så frampt förwijkne Knekter innan twå Månadres tidh efter thetta wårt Mandatz förkunnande sigh sielfwe instella weedh theres förre heemwist och fhaner: På huilket fall Kneckterna skola uthan alt widare tiltaall theres hemman såsom andhra wåra wndersåter obehindrat må bruka och besittia. Men om nogon Knekt finnes som emot thetta wårt Mandat sigh widare dölier, och icke begiffwer sigh innan effebemelte termin sitt igeen, then skall uthan all widare nådh, ehwar han kan blifwa funnen, till Lijffwet straffat warda. Wij welle för then skull her hos hafwa wåre Gubernatorer (styresmän) och ståthållare i alla landzänder alfwarligen befallat, att the låtha sigh på thet högste wara befallat att hålla handh öffwer thetta wårt Mandat, och thet, medh them som här öffwer aff wår krigzrätt warda förordnade att inquirera strengeligen hielpa exequera. Ther huar och een weet sigh fulkomligen effterrätta.

Gifwitt uthi wårt huffwudqwartier i Wurtzburg uthi Franken den 6 Nouembris åhr 1631

                                                                                                Gustavus Adolphus

Tillbaka