Värmland, Kils härads dombok den 12, 13 och 15 juni 1672

 

Näst bewistes medh een Lagmansdomb Anno 1662, den 20 Novemb: att Elof Olsson i Forssnäs, hafwer gifwit för Jöns Bengtssons hustrus och Barns Jordh i Förby 103 Rd:, af hwilka befans 54 Rd: wara skuld, som deras föräldrar, serdeles Modren, giort hafwa tillijka medh dett Modren hafwer opburit för sin dödh; Dhe öfrige 49 Rd: skulle komma samptl. Barnen till arfs, som ähro Jöns, Bengt, Joen, Gulbrandh, Marith, Segri och Kerstin, Jönsses barn och giör 9 Rd: på hwar Broder, 4 ½ på hwar Syster; Nu bewijstes och af Lagmansdomen, att Jöns Jönsson hafwer sielf tagit 10 Rd: och warit skyldigh Leutnampten Lars Larsson 10 Rd:, som för honom betahlt ähr, giör 20 Rd: altsså han fått 11 Rd: öfwer, Bengt Jönsson fått 12 Rd:, ähr 3 öfwer, Joen Jönsson fått 7 Rd:, fattas för honom Twå Rijksdahler. Marith Jönssdotter fått 10 Rd:, skall gifwa 5 ½ tillbaka och emedan Jöns Jönsson ähr dödh i Fiendeland, ähro dhe 11 Rd: borta, dhe 3 Rd: Bengt Jönsson hafwer fått öfwer, will Enkian Anna Perssdotter behålla efter hon hafwer att fodra 10 Rd: af sijne arfspenningar i Hellekijhl som hon dijt inlagt hafwer. Broderen Joen som fått och före Twå Rd: ähr och borta, altsså skulle Gulbrandh, Marith och Sigredh som inthet fått hafwa, bytha sigh emellan dhe 5 ½ Rd: som Marith skall gifwa ifrån sigh.

Tillbaka