Copier af hust: Kierstin Andersdotters i Lilla Wijk, Attester, hwadh Ortt hon är ifrån kommen, Lofliga Ächtenskap, ährliga omgiänge, Ock berömmeliga Comporterande, Uthi Läkare konsten, uthi Östergiötlandh.

 

1.

 

SuperIntendentens uthi Pythå, Mag: Olai Jacobi Pass och Attest, gifwit hust: Sidonia Olofsdotter och hennes dotter Kierstin Andersdotter, i Lilla Wijk.

 

Man finner, så wäll uthi werdslige Historier. Såsom uthi dhen Heliga Schrifts Exsempell, huru Gudh Alsmechtigh, af sin faderliga omwårdnatt, hafwer måst för menniskioners stora och grofwa Synder skull, Landh och folck, medh stora och swåra Landsplågor, hemsökia och nepssa, på det the igenom sådan faderlig correption, till een sanskylldig booth och bättring måste revorcerade warda, doch synnerligen medh det hårda och skarpa swärdet hunger och dyyr tijdh, så att många hafwa måst, för hungers nödh skull, huus och hem, boo och bohagh, öfwergifwa, och sigh medh hustru och barn uthi andra Landsorter begifwa, dher the sin nähring och uppehälle, hafwa kunnat förwerfwa, såsom Abrahambs, Isachs, och Jacobs Exsempell utwijsa. Medan Gudh Alsmechtigh och sammalunda, nu uthi dhenna tijden, wårdt K. fädereslandh Swerige medh dyyr tijdh, hårde och ofruchtsamma åhr, hemsökt hafwer, så att uppå många orther, är antingen ganska lijten eller och alls ingen sädh blefwen, och mången hafwer måst, medh hela sitt huus och boo uppryckia, och sig till andra orter förfoga, dher the sin föda och uppehälle på något ährligitt sätt kunna förwärfwa. Uthi sådan Condition och tillståndh, äro desse fattige twå qwinspersoner, be.dt Sidonia Olofsdotter och Kierstin Andersdotter, stedde, som för dhen dyra och hårda tijden skull, som här uthi denna wår Landsända nu på fierde åhr, nödgas att begifwa sig uth på reesa och wandring, medh sin wercke öfning och konst, som är medh allehanda nödtorftige Läkedombs beredning, sin näring och uppehälle till att sökia, hoos ährligit folck, som deres Curation behöfwa, till hwilken sin rehsa och wandring, the af mig itt wandrings Pass begiäradt hafwa, wittnar fördenskull iag undertecknadt, att the här uthi Lapplandh i Pythes Stadh, födde ärr, och boandes waridt hafwa, och sigh ährligen stält och förhållit, och medh sin Läkedombs konst sin näring och uppehälle förwärfwat, många skadeliga siukdommar och krankheter curerat. Hwarföre är min flijtige begiäran, af alla fromma och Gudfruchtiga uthi hwadh condition och eminens the hellst wara kunna, antingen uthi andelig Authoritet, eller werldslige höge Öfwerhetens Officiarij. Then som the uthi sin rehsa och wandring om nödtorftig förfordring tillsöka, eller och om husewaro och hemwist tillijta, att the them samma Qwinspersoner, icke sådan sin nödiga reesa och wandring någon meehr hinder eller förfång, uthan heller för Guds budh sampt een rättsinnig Christelig Kiärleek skull, desslijkest theres egen fromhet och dygd skull, dhem frij och omolesterade wandra låta, ehwadh Gudh och Lyckan them fodrar, dher han af sin Gudommeliga och fadherliga försyyn, them deres uppehälle och näring beskiärdet och försedt hafwer. Och om så kan tillbäras, att denne föreskrefne ährlige och Gudfruchtiga Pijgan, Kierstin Andersdotter något ährligit och tillbörligitt ächtenskap tillbiudes kan, uppå denna sin wandring och reesa, så är hon dher till löös och ledig.

Datæ Pythiæ Lapporum Anunciationis Mariæ A: D: 1653.

 Olaus Jacobi.

 

 

2.

 

Pastoris et Prænofitj in Wrigstada. Mag: Benedictj Komstadij, Attest om hustr: Kierstin Andersdotters lofliga och ährliga Ächtenskap.

 

Then Christrogne läsaren och tillhöararen, önskar iag undertecknadt hällssa, wällmågo, och altt godtt af Gudj, trohierteligen och tienstwenligen. Giör och här medh kunnegt och witterligitt, att thenna unga folck, Matthies Persson, barnfödd uthi Dannemarck, och Gammalstorp sochn, och Kierstin Andersdotter, barnfödd i Lapplandh och Pytheå Stadh, såsom begges deres wittnesbörder, som the medh sig hafwa uthwijsa, äre efter A: Reverendi Dni. Episcopi Wexionensis D: M: Zachariæ Lundebergij, sampt Rever: Consist: ibidem weedskap och willia, här i min ombetrodde försambling Wrigstada efter lofl. och öfwelige Gudz församblings Ceremonier, uthi Ächtenskaps Stand inträdde och Copulerade, hwilket skiedde den 28 octobrus, och efter the nu ächta sigh på andre orter begifwa skall och then Christelige läsaren och tillhöraren witterligitt wara, att then stundh the här i församblingen sig förhållit hafwa, weet iagh icke annat ännu, att the å både sijder hafwa sig Christeligen och wäll förhållit, förhoppas alltså, att om the här efter sigh således i sin wandring förhålla, att the warda hoos goodtt Christmilldt folck till altt godtt befordrade och wäll Acommoderade, Rättwijsan och sanningen till styrkia, bekreftar iagh detta medh egen handh och wanlige Signete, af Wrigstad, den 1 Novemb: Ao 1654.

Benedictus Komstadius

Præpositus et Pastor Wrigsta Sensis.

 

 

3.

 

Kiyrckioherdens, Medh kiyrckiones Säxmäns, Attest, Uthi Lööth i Östergiötlandh, I hwilken försambling Kierstin Andersdotter, sedan 1654: boendes waridtt, huru hon sigh der i be.te tijdh förhållitt hafwer.

 

Undertecknadte giöre witterligitt, att idagh den 19 Decemb: 1669: framträdde Matthies Persson i Lilla Wijk, på Kiyrckiogolfwet, efter Kiyrckiotienstens förrettande, begiärandes Attest, om någon i denne församblingen, hafwer förnummitt, hans hustru Kierstin Andersdotter hafwa omgåts medh Kucklerij, Trulldom, eller Signerijs, dher till the swarade, att the af henne dhet aldrig förnummitt hafwa, uthan Läkedomb brukatt, somblige hafwer hulpitt, och somblige icke. Kiyrckones Säxmän begiärde, att iag deras nampn här under sättia wille. Men kunna andra henne i sådanne måtto öfwertyga och bewijsa, dhet stånde dhem fridtt. Till wisso medh egen handh och Signete, Actum ut Supra.

Haqvinus Canuti

Moltinus in Lööth

 

 

4.

 

Hl. Axsell Lillias, Haubtmann på Löfstadh, welb.de. Samuell Danielsson Holms, Attest, under hwilket Godz, Lilla Wijk, dher hust: Kierstin Andersdotter, boendes waridtt, belägitt är. Huru hon sig dher under comporterat hafwer.

 

Emedan såsom Ehreborne och dygdesamma hustru, Kierstin i Lilla Wijk, hafwer af migh undertecknadt fordrat een sanfärdig wittnesbörd om sitt lefwerne och omgiänge, den tijden som hon här på min Nådige Grefwes Godz bodtt hafwer, Så är detta först, att hon medh sin Man och Modher, för 20 åhr sedan på pass, kommo och begiärdte, af Hans Excells, och nu mehra Sal. hoos Gudh, den Högwelb.ne Grefwe och Herre, H Axsell Lillia, att the skulle fåå een boningh och hemwist på Hs. Excells. them tillätt. Alttså bodtt dher på be.te. hemb så länge den Sal. Grefwen lefde. Och nu sedan min Nådige Grefwe bekom efter sin Sal. Herr Fadher be.te. hemb, jempte dhe andre till Löfstadh lydande godz, och hafwer hon sigh medh sin Man, både uthi Sal. Grefwens, så wäll som nu i desse förflutne åhr, som min nådige Grefwe Godzet haft hafwer, stältt sigh ährlig och wäll, fördtt medh grannar och Någrannar itt Christeligitt omgiänge, som allom witterligitt är, som henne nästboendes och bekandte äro, icke brukatt någon wijdskiepelsse eller Signerijr, så myckitt som iagh och hennes bekandte här omkring witterligit är, hwilka kunna henne jempte mig, itt ährligitt wittnesbördh gifwa ohm så behöfwas kunde. Emedan såsom iag af åthskillige hennes länge bekandte, hafwer hördt om hennes lefwerne och skickelighet ährligen och wälltalat, och ingen weeth här medh henne någott otillbörligitt lefwerne. Uthan hon genom een uprichtig och loflig Läkedomb hafwer hullpitt mången ährlig Menniskia, igenom Gudz willia och behagh till sin förniga hällssa och sundhet. Till wisso att ofwanbe.te. wittnesskrift, sanfärdig är, wittnar iag undertecknadt medh egen handh och Signethe. Actum Löfstadh den 30 Aug: Ao 1669:

Samuell Danielsson Hollm.

 

5.

 

Welb. Fru Anna Rålangs till Kårssätter, Attest.

 

Emedan såsom ährlig och wällbenämdh hust: Kierstin Andersdotters begiäran af mig, een lijten wittnesskrift, hurulunda hon mig i min stadde siukdomb omlagatt hafwer, hwilken tijd war Ao 1664: så kan iag för rättwijsan skull, inttet annat giöra, uthan medh migh brukade hon all ährlige medell, både medh pulver och smörgia, hwilket iag för hwar ährlig menniskia will medh sanning beståå, och detta medh egen handh bekreftar. Kårssätter, den 25 Aug: 1669:

Anna Rålandh

Een högt bedröfwadt änckia.

 

 

6.

 

Welb. Fru Mechtilla Ribbing till Börssiöö, Attest.

 

Emedan såsom hedelwijserska, Hust: Kierstin Andersdotter hafwer af mig begiäredt, een wittnesskrift, hwilken henne ey kan förwägras. Uthi förleditt åhr, kom hon till min gårdh Börsiöö, tå iag mig beklagade, att min Lilla Son, war uthaf een ganska heftig stoor wärck tagen uthi sine länder, dhet hon sade sig kunna förbättra, dhertill hon gaf mig något pulver, dhet iag dher till uthi baadh brukade, men dhet hon uthi något annat Signande, skulle bruka, kan iag det inttet beståå, att detta så i sanning är, wittnar iagh medh underskrifwit Nampn, Börssiöö den 29 Aug: Ao 1669.

Mechtilla Ribbingh

Een högt bedröfwat änckia.

 

 

7.

 

Cammar---erska Chatarina Andersdotters Attest.

 

Emedan hust: Kierstin i Lilla Wijk, hafwer af mig begiäradt een Attest huru hon hafwer medh sine Medicamenter brukat mig till hielp, för dhen stora och swåra hufwudwärck, som iag hade för någre åhr sedan. Altt så kan iag icke annant, än som rättwijsan till styrckia, att hon brukade medh allehanda slags örtter, medh duukar, att läggia öfwer hufwudeet, till att fördrifwa den swåra wärcken medh som hon giorde sin stora flijt dher till, och badade mitt hufwudh medh allehanda kryddor. Altså genom Gudz stora nådh, och hennes giörande flijt, så stilltes någorlunda dhen swåra och stora hufwudwärcken, så att iag hafwer orsaak till att först tacka dhen gode Gudhen, som henne dhen stora wällsignellssen, och mig den mächtige nåden bewijst hafwer, Att detta så i sanning är, wittnar iag medh min egen handh, af Lindkiöpingh den 29 Septemb: 1669:

Chatarina Andersdotter

 

 

8.

 

Kiyrckioherdens i Östre Husby, Ms. Niels Langelij, Attest.

 

Emedan denna Attestwijserka, Ehrlig och Gudsfruchtig hustru Kierstin i Lilla Wijk, hafwer begiäradt af migh een lijten Attest, föregifwandes sig wara misstenckt, såsom skulle hon bruka oloflige medell till att Curera siuka menniskior. Så är der på mitt ringa swar, att ehuru wäll hon här i min försambling hafwer ofta haft åthskillige patienter under sine händer, som hafwa sökt hennes hielp. Sombligen hafwer hon inttett kunnatt hielpa, men sombligen myckitt godtt uthrettat till deres hällssa, doch betygar iag sanfärdeligen, att iagh aldrig hafwer annat hördt af dhem som hon hafwer curert, uthan hon alltijd hafwer brukatt loflige naturlige medicamenter, och aldrig öfwatt någott Lättsie eller Signerije, att detta så i sanning är confirmerar iagh denna Litzle Attest medh egen handh och wahnlige Sigillo, Östre Husby, den 25 Aug: 1669:

Nicolaus Langelius.

 

9.

 

Kiyrckioherdens i Furingstadh, Mr. Niels Lundij. Attest.

 

Efter som iagh någorlunda war kommen i förfarenhet, huru såsom hedellwijserska, Gudhfruchtig H: Kierstin Andersdotter i Lilla Wijk och Lööth Sochn, skulle wara wäll förfaren och lyckosam i Läkarekonst, hafwer iag låtitt kalla henne till mig förlijditt åhr, 1668 den 28 Feb: och begiärat af henne, dher hon någon godh Rådh och medell wiste till att hielpa migh för min wederwärdtighet och det hastiga slaget, iag war råkat och fallen uthi, Swarade hon mig, Gudh hielpe edher, iagh will giöra det bästa iag kan, dhet iag kan för sanning säija hon och giorde. Nu kommer hon och begiärar een sanfärdig wittnesbördh af mig, huru hon skall sig dher hos hafwa förhållitt, så är dhet hon hafwer budit till att giöra sitt bästa medh mig att bruka och Aplicera, som är först, gifwit mig inn twenne gånger itt pulver, der uppå iag hafwer svettatt 3: eller 4 timmar rätt starckt, der näst beordrade hon mig een olea uthi itt glaas, att iag der medh skulle smörgia min arm, knää, been, och footleder, Tertio, förskickade hon mig åthskillige Waxdukar dhem iag wäll heeta giorde ombandt alle the leder som styfwe woro. Mehra hafwer hon hwarcken brukatt, eller biuditt till att bruka uthi min cuz att aplicera lijtett eller myckitt. Och nu dhet till dess sanning och mehra wisso, här under mitt nampn och Signete, af Furingstadh, den 26. Aug: 1669.

Nicolaus Lundius

Pastor i Furingstadh.

 

10.

 

Kiyrckioherdens uthi Tingstadh By: Erici Schomaeri. Attest.

 

Hedellwijserska hustru Kierstin i Lilla Wijk, af mig een wittneskrift begiärat, hwilken henne ey kan förwägras, Anno. 1668: blef iagh siuk i min hallss och bröst, fördenskull och kiöptes åthskillige medicamenter, ändoch the intet hielpa kunde, omsijder igenom andras inrådande, sökt till ofwanbe.te. H: Kierstin, aff hwilken iag bekom Smörgia, ittem giordt mig till bröstet een Waxduuk, hwar af iag någorlunda igen min hellssa bekom. Men dhet, att hon något Signerijer, eller annan diefwulskap brukade, giorde hon inttett. Att detta sanfärdigt är, bewittnar iagh medh mitt Underskrefne Nampn, Datum Tingstadh, den 26. Aug: Ao. 1669:

Ericus Schomaery.

 

 

11.

 

Kiyrkioherdens uthi Tydske kiyrckian uthi Norckiöpingh, M: Andreae Adam Hammarfeldt. Attest.

 

Emedan hust: Kierstin Andersdotter, i Lilla Wijk, begiärar uthaf mig een wittnesskrift, hwadh hon till min Lilla siuka Son, Ao. 1667: brukat hafwer, att han är kommen till sin hällssa igen, så betygar iag här medh, att iagh inttett annat uthaf henne hördtt och sedtt hafwa ähn naturlige medell, nembl. twå slagz Salver, dher medh wij honom smordtt, och några pulver, dhem wij honom ingifwitt hafwa, och bekreftar det medh mitt Nampn och Signete, Norckiöping dhen 6 Decemb: Ao. 1669:

Andreas Adam Hammarfeldt.

 

12.

 

Håffmestarens- och Arendatorens på Swarttinge Anders Menches Attest.

 

Emedan såsom ehrlig och wällbenemdh, hust: Kierstin Andersdotter begiärar af mig een lijten skrift, huruledes hon hafwer waridtt hoos min hustru, i sin siukdomb, så hafwer iag inttet annatt sedtt än hon hafwer brukatt loflige medell medh plåster och smörgia, hwilket iag wittnar medh min egen handh. Swarttinge, den 28 Augusti. 1669:

Anders Maenche.

 

 

13.

 

Leutnamptens på Aggetompta, Manhaftig Jöran Jönsson Wickellboms Attest

 

Emedan såsom denna Hedellwijserska Ehrlig och Gudhfruchtig, hust: Kierstin Andersdotter, uthaf mig begiärar een Attest, huruledes hon sig hoos migh och mine, uthi sin Läkarekonst, förhållitt hafwer, så giör iag witterligitt, att iag uthi heela tuå åhr war (beknyrtt?) medh een sådan äländig fotesiuka, att iag inttett något steegh kunde gåå, iag sökte förgiäfwes hoos een och annan, fick ingen hielp, omsijder sökte iagh ofwanbe.te. Gudhfruchtig hust: Kierstin, och honom genom Gudz hielp och loflige medells brukande giorde mig ./. dhet Gudj skiee lof ./. färdig. Till dhet andra, war och så min dotter kommen för een äländig och ynckelig och myckitt owanlig siuka, hon giorde henne genom Gudz nådiga tillhielp, genom starcka drickars ingifwande och andre loflige medells bruuk i största hastighet färdig och hellbreegda, iagh spå min himmellrijkes Pant, intet weth henne bruuk något olofligitt. Aggetompta, den 26 Aug: 1669:

Jöran Jönsson Wickellbom

Leutnamptt

 

 

14.

 

Emedan som Gudhfruchtig Maetrona, hust: Kierstin Andersdotter i Lilla Wijk, hafwer af mig een sanfärdig Attest begiäradt, huruledes, hon sig emoth mig medh sin Läkarekonst förhållitt hafwer Ao. 1667: den 28 Junij. Tå iagh som alldrafisskast till min hälsa wore kunde, wardt  iag uthi hastighet betagen af hårdh siukdom, och spottade dageligen som oftast bara blodh, uthi 22 wickor, och såsom iag söökte Medicijn hoos Doctorer, och bardberare. Reste och min hustru till Lilla Wijk, att där förfara om Läkedommar, tå sände denne hust: Kierstin migh Medicamenter att intaga och swetta på, sampt Smörgia och Waxdukar, till bruka till min siukdomb, der hoos sände hon mig budh medh min hustru, och badh mig innerligen läsa afton och Morgon dhen Psallmen, Wällsignatt ware Jesu Nampn, Och Gudh Alzmechtigh, wore ährat och prisat ewinnerligen, som migh halp till min hällssa sedan iag desse Medicamenter brukade. Att detta så sanfärdigt är wittnar iag medh egen handh, aff Stegborg, den 18 Novemb: Ao. 1669.

Canutus Larsson Bodingh

Organist in Stegborgh.

 

 

15.

 

Een Handelsmans i Norkiöping. Attest.

 

Emedan Iagh Andreas Spallding, hafwer för (tu?) åhr sedan, bekommitt een stoor wärck, full öpen skada uthi mitt wänstra låhr, och hafwer iag brukat der till Läkare, och många Läkedommar. Men inttett befunnitt något såsom wille migh hielpa, förr än såsom denne Hust: Kierstin i Lilla Wijk, till mig kom, och såg denne min skada förtröstade hon mig, att hon näst Gudz hielp wille giöra mig bättre. Hwar till hon alt sedan i Sommars, hafwer gifwit mig Plåster och Salver, dem iag till mitt låår brukade, och befunnitt mig der medh så wijda att iag ifrån dagelig Sängens liggiande, är kommen att gåå, hwardt iag will, och hoppas ännu medh Guds hielp dageligh bättring, hwilket iag här medh Attesterar, Datum Norckiöpingh 1664: den 26 Januarij.

Andreas Spalldingh.

 

 

16.

 

Een Borgares, I Lindkiöping. Attest.

 

Emedan såsom, Ehrlig och Gudhfruchtig, Hust: Kierstin Andersdotter i Lilla Wijk, hafwer af mig begiärat, een sanfärdig Attest, hwilket iag för rättwijsan skull icke förwägra kan, doch hafwer iag undertecknadt, uthi detta åhr. Ao. 1669: råkat uhti een swår siukdom, och myckitt heftig, doch sökte iag månge medell, men ingen bättring wann, omsijder hafwer iag råkatt, och medh Gudz tillskyndan, medh ofwanbe.te. hust: Kierstin Andersdotter , så frågade iag henne, om hon kunde mig hielpa, doch swarade hon mig, Gudh hielpe edher, iag will giöra det bästa iag kan, det iag för sanning säijer hon giorde, doch hafwer hon mig curerat medh pulver och starcka drickars drickande, så att iag medh Gudz tillskyndan, dess Gudi skiee lof, är better worden. Men medh något Signerije, hafwer hon inttett brukatt. Och detta så sant är, bekreftar iag medh mitt Nampn och Signete. Actum ut Supra af Lindkiöping den 30 Aug:

Töfres Nilsson.

 

 

17.

 

Een Borgares i Söderkiöpingh. Attest.

 

Emedan såsom ährlig och Gudhfruchtig hust: Kierstin Andersdotter i Lilla Wijks, K: Man, Mattz Persson, kommo här till mig undertecknadt, och wänligen begiärer, itt sanfärdigt wittnesbördh, om sin Hustrus förhållande i mitt hues, så gifwer iag honom detta Lilla , att för 3 åhr sedan ./. Gudh bättre ./. blef min K: Hustru Hårdt betagen af starck wärck i been och låår, dher medh hon i största sweeda lågh stadigt till Sängz ett ½ åhr, dy nödgades iag sökia denne Mannens hustru om hielp, efter andra goda Menniskiors inrådande, och brukade hon, der till the smörgielsser, så att näst Gudh, det the hulpa min Hustru till sin hällssa igen. Men inttet Signerije sågo wij henne der till bruka, att så sant är, wittnar iag medh egen handh mitt nampn underskrifwitt, Söderkiöping den 2 Feb: Ao. 1670.

Nielss Jönsson.

Tillbaka