Tjust härad den 15/10 1639

Kom för rätten Börje Olofsson, tjänare på Vinäs. Vilken haver lägrat tre Pigor och råådt dem med barn. Ingebor, Elin och Bothill. Detta Börje för rätten bekänner. Börje haver för den första fått böta. Så emedan ingen lag finnes om sådana lösaktiga människor, vad straff de skall hava. Varför remitteras uti underdånighet till den högtärade Kongl. Hovrätts vidare resolution.

Hovrättens utslag vårsessionen 1640.

En rannsakning från Tjust härad över Börje Olofsson, tjänare på Vinäs, som haver begått tre lönskeläge och allenast för det första sont. Lagläsaren förfrågar sig, vad straff Börje hava skall efter han däruppå icke haver beskriven lag.

Resolutio.

Börje skall för det andra lönskeläget böta dubbelt, sedan skola böterna och fördubblas för det tredje lönskeläget, han skall och stå uppenbar skrift. Men om han emot står skall Landshövdingen därom denna Kongl. Rätt advisera.

Horkoner som något hava böta med, skola arbeta för det övriga, men de som intet hava, förmå ej heller arbeta, skola slita ris för Kåken, och förvisas häradet där de boendes äro.

Tillbaka