Linköpings Kemnärsrätt den 25 april 1817 

Nr. 142 

” På stämmning af Rådmannen och Stadsfiscalen Herr Fr: Unbeck, förekom i Åklagarens närvaro vid upprop Torparen Lars Spångberg å Forsa ägor i Rappestad Socken och Walkebo Härad, att stånda till Laga ansvar för fylleri första resan, och som den tilltalade förnekar tillmälet, så begärde Herr Rådmannen att närvarande vittnen Trumslagaren Sv: Källström, Pigan Anna Catharina Widgren, och Fjerdingsman P: Rydgren måtte Edeligen blifva hörde, som utan jäfs anmärkning bifölls, hvarefter de påmintes om den fullgjorde Edens förbindelse hvar för sig berätta: 

1. Källström: Att den 27 sistledne Mars har swaranden på näringsstället i afledne Herr Rådmannen Steffens gård, warit oredig, grälaktig, och obeskedlig, kallande Krögerskan Tjufkona. 

2. P: Rydgren: Lika med förra vittnet. 

3. Anna Cath: Widgren: Att Spångberg samma dag war inne på Herr Auditeuren Berselii näringsställe, som förestås af vittnets matmoder Enkan Örn, och war äfven der grälande och oredig. 

Wittnesmålen upplästes och erkände. 

Utslag 

Emedan af de hörde wittnens intygande är upplyst att Torparen Lars Spångberg i sitt uppförande på 2ne näringsställen inom Staden den 27 sistledne Mars ådagalagt sådan sinnesförfattning som ingalunda är förenligt med ett Naturligt och oförvirrat begrepp om det tillbörliga; ty anser Kemnärs Rätten oaktat svarandens förnekande, honom rättvisligen Saken till de böter af 3 Rd 16 sh Kongl. Förordningen den 24 aug. 1813 stadgar, hvartill han altså fälles.”

Tillbaka