Göta hovrätts dombok från september 1647

Kerstin Hård examinerad.

Samma dag företog Rätten den tvistige sak emellan välborne Gabriel Ulfsax, och Kerstin Hård, och fann nödigt parterna några Interrogatoria föreställa, varpå de svarade som följer.

Först inkallades Kerstin Hård, och frågades:

1. Efter rannsakningen förmäler, att de åtskilliga gånger hava varit tillhopa, att hon då namngiver, vad tid, rum, och ställe lägersmålet skett är?

Svar: Inne uti stugan på Farstorp uti sängen, och det var Andersmässotid, sedan han hemkom ifrån Danmark. Men en gång skedde det tillförne förr än han reste till Danmark uppå Mörsebo, då tog han henne med sig från kyrkan, och nödgade henne hos sig den natten, rivandes sönder hennes regnkappa, och då hävdade han henne första gången, ändock hon gärna velat följa herr Nils i Holma hem. Men uppå Farstorp tog han henne uti båda armarna, och kastade henne baklänges i sängen, och trugade att lova sig äktenskap.

2. Hur hon bevisa kan, att Ulfsaxen släckte ut ljuset, och låg i säng med henne, och kastade bort hennes kjortel, och på vad ställe det var, och uppå vad tid om året?

Svar: Andersmässotid nedre i stugan, han kom dit lögerdag aftonen, om söndag var Andreadag, då kom han in i stugan, lade av sig sina kläder, och lade sig i sängen, hon sade sig vilja stiga upp, men han fattade henne i kjorteln, och drog henne neder med sig, och då blev hon av honom havande.

3. Varför hon icke strax uppenbarade sig havande vara för sin moder, utan därmed dröjde in till födslotiden?

Svar: Hon torde inte säga det för sin moder, och minns inte huru långt det var för födslotiden, hon kungjorde det sin moder, vilket hon sedan sade för Ulfsaxens moder fru Eliana Räff.

4. Om hon kan bevisa att hon födde för än födslotiden var kommen?

Svar: Hon föll utför en vindstrappa, i det hon skulle gå upp uti vinden, att taga mat, som alla i gården visste, strax fick hon ont, och födde barn, vilket hennes moder haver låtit Prosten herr Harald en tid därefter se stället där hon föll.

5. Om barnet var fullkomligt, och fullgånget, och huru länge det levde?

Svar: Huden var tunn, som sedan gick all av, och naglarna röda som kött, och hade lite hår bak i nacken, men levde än.

6. Vad hon gjorde upp i matstugan med Arvid Elofsson ensam, emedan folket var i kyrkan?

Svar: Hon var med honom ensam i matstugan en ganska liten stund, emedan hennes moder var i kyrkan, dock icke närmare, än hon stod vid spisen, och han vid bordet, och dörren stod å glänt, efter bonden sade sig hava något lönligt att säga om nya tidender i Västergötland, särdeles om ett rykte som Margareta Roos skall vara i kommen, det hon strax berättade för sin moder.

7. Vilken först haver utspritt det ryktet om henne och Arvid Elofsson?

Svar: Vet ingen skulle, utan menar Ingäl i Kvarngården. Avträdde.

Sedan inkallades modern fru Brita Roos, och svarade till samma frågor som följer.

Till den första och andra.

1. 2. Att lägersmålet skedde på Farstorp uti stugan Andersmässotid, dit han kom om aftonen, lade sig i sängen, sedan han hade kastat av sig kyllerna på golvet, den drängen sedan upptog, och drog hans stövlar av, då släcktes ut ljuset, och låg där den natten, men han mente han skulle hållit sig ärligen och väl, efter han och då tilltalte, och trugade henne om äktenskapsloven. Men uppå Mörsebo sade henne fuller varit hos honom om natten, men kom då ärligen ifrån henne, men sedan esomoftast var där, stundom drucken, stundom fastande, och låg hos henne.

3: Frågades på vad tid Kerstin Hård föll och födde barn, och för vem hon det sagt hade att hon föll?

Svar: Hon föll St. Jacobi dag, och strax fick ont, och födde, men hon sade sig inte varit då hemma, och hustru Ingell i Kvarngården var hos henne, när hon födde.

4. Huru många veckor hon menar fattades till hennes dag ute var, att föda skulle, där hon icke fallit?

Svar: Hon menar 5 veckor, vilka hon väl hade gått ut hade hon icke fallit.

5. Om barnet var fullkomligt?

Svar: Det hade fulle sin fullkomlige skapnad, men huden var så tunn, och naglarna voro så röda, det hon sedan viste Ulfsaxens moder fru Eliana Räff.

6. Vad Kerstin Hård haver gjort i matstugan hos Arvid Elofsson medan folket var i kyrkan?

Svar: Arvid Elofsson som tillförne haver tjänt hennes föräldrar, och sedan henne själv för legodräng, i 3 år, och bor nu uppå hennes gård i Västergötland kom till henne, och sade sig hava något lönligt henne säga. Vad tidender det hördes i Västergötland, vilket föga gott var, det han inte väl tordes henne uppenbara, alltså sade likväl sent omsider för hennes dotter i matstugan var han bonden stod vid försätet, och Kerstin stod vid spisen, och dörren stod halvöppen, vilket hon strax henne uppenbarade enär hon kom hem ifrån kyrkan, och det skedde om Mikelsmässo.

7. Vem talet om henne, och Arvid utspritt haver?

Svar: Hon menar hustru Ingell i Kvarngården. Avträdde.

Inkallades välb. Gabriel Ulfsax, och frågades.

1. På vilken tid det var på året då han kastade sig i sängen hos Kerstin Hård, och tilltalade henne lägersmål?

Svar: Det var pass 4 dagar för Andersmässa han kom till Farstorp, då låg frun i den ena sängen, och Kerstin Hård på andra sidan uti en säng, och där hos henne satte sig, och sedan nedlade med stövlar, sporrar, kjortel och svärd, men sedan han icke fick hennes vilja, reste han sin kos, och sade ingen dräng tog av honom stövlarna, eller något, och aldrig i sin dag låg mer än den ena gången hos henne, och där vill dö uppå. Men sedan han hade bätter betänkt sig, sade att han en gång det året tillförne haver legat hos henne, uppå hans moders gård Skeggeby, men aldrig hävdana.

3. På vad tid Ulfsaxen tog henne hem ifrån kyrkan med sig till Mörsebo, och varför han icke lät henne draga hem till sin moder, utan nödgade henne bliva kvar över natten, rivandes sönder hennes regnkappa?

Svar: Han bad dem ofta hem ifrån kyrkan, men detta var för 4 år sedan, 1643, då hon en gång blev kvar över natten, men henne varken nödgade bliva kvar, ej heller hennes kjortel sönderrev, utan då var hans syster, item en piga och hustru i huset, vilka låg i samma stuga, och hon Kerstin Hård låg i hans säng, men han låg uppå bordet, och då inte låg hos henne.

4. Varför han bekänt haver på Häradstinget som i rannsakningen finnes, att han några reser haver legat i säng med henne, och nu säger allenast den ena gång?

Svar: Sig aldrig hava det bekänt.

5. Varför han fästelåg, och den ej gick?

Svar: Sig vara förhindrad av Cronans tjänst i Danmark.

6. Om han nu eden kan fylla?

Svar: Ja, om Rätten honom pålägger.

7. Varför han tilltalat fru Brita Roos, om äktenskap med Kerstin Hård?

Svar: Sig aldrig henne tilltalat, utan kunnat hända, i skämtvis.

8. Huru han kan bevisa, att Arvid Elofsson och Kerstin Hård icke är fri för varandra, eller vem det utspritt haver?

Svar: Han kan det inte bevisa, och skyller henne för ingen, och sade att hustru Ingeborg i förstone det utspritt haver, men sedan för Rätten bekände sig inte annat veta med henne, än ärligt, och gott. Sedan haver Nils i Kållan, och hans sonhustru det samma hört. Avträdde.

Sedan inkallades bägge, välb. Ulfsaxen, och Kerstin Hård, vilka stodo varandra till munds, och efter tal, och gensvar, i det Kerstin beviste honom alla Circumstanties, både rum, ställe, och vem det igensydde, och stod fast uppå, att Andreanatt han henne hävdade, men den natt han beropar sig på skulle gått onder ifrån henne, var en annan natt, vartill han stadigt nekade. Avträdde.

Efter middagen voro tillstädes, ut supra.

Samma dag företog Rätten den tvistige sak, emellan välb. Gabriel Ulfsax, och Kerstin Hård, och efter vidlyftigt discurrerande, slöt Rätten att efter Ulfsaxen haver fästlag, och den ej kunnat, eller velat gå, på dag och stad som lag säger, samt för flere Rationes som finnas för originaldomen annoterade, att Ulfsaxen skall böta 40 daler för Mökränkning, och hon Kerstin Hård vara för den beskyllningen med Arvid Elofsson alldeles fri, så framt Gud icke täckes annorledes uppenbara, samt och erlägga till Kerstin Hård för rättegångsomkostnad 50 daler silvermynt.

Tillbaka