Östra härad den 10/11 1641

Samma dag kom för rätten Ehrborne och Manhaftig, Fänriken under Kavalleriet, i Östra härad, Lars Jonsson, i Byestad, och var av rätten och hela häradet, ett sannfärdigt vittnesbörd, om sitt leverne och vandring här i häradet, begärandes det rätten honom för rättvisans skull icke måtte beneka.

Först är han född, av hederliga föräldrar, hans fader salige Jon Andersson var Överste Kvartermästare under rytteriet, en trogen och Manhaftig Cronotjänare, den sitt leverne i krigsväsendet fulländade, och slagen i Tyskland, och sitt blod för fäderneslandet rinna låtit.

I lika måtto haver förbemälte Cornett, Manhaftig Lars Jonsson, både medan fadern levde givit sig godvilligen i Ryttartjänsten, och ännu däruti continuerar, och allt sitt manliga mod och uppsåt, därpå använder, att han Kungl. Majt. och sitt fädernesland tjäna vill, och för Hans Kungl. Majt. hava vågat liv, blod och allt det i hans förmögenhet finnas kan, det han allaredan på några Tysklandståg låtit påskina. Och sitt Manhaftiga krigsmansmod, och blod ospart hållet, och tillbjuder sig detsamma härefter göra så länge han lever, vad hans leverne här i häradet, och annorstädes vidkommer, så haver han ett ärligt namn, och tilltal, att han ingen något orätt tillfogat haver, i någon måtto, utan håller sig vänlig, stilla och rolig, så att ingen haver sig utöver honom att klaga, utan alla såväl krigsfolk, som menige man, vilja honom på det underdånigaste, Hans Kungl. Majt. och den högtärade Konungslige Regering rekommenderat hava, att sonen, sin son och sin faders gamla manhaftige och trogna tjänst, till godo njuta, på det han sig härefter dess manligare och frimodligare hålla kan.

Till yttermera visso, att bemälte Cornett om sådant vittnesbörd, att häradet på förra Ting anhållit haver, och det honom således bejakat är, och i sig själv sannfärdigt. Betygas och bekräftas det med häradsinsegel, samt lagläsarens underskrivne namn.

Tillbaka