Östra härads dombok den 19 – 20/9 1666

 

§ 20.

 

General Auditören välb. Benjamin Magnus Chronobourg anklagade Inges dotter i Boda i Stenberga socken, det hon haver diktat och sjungit en visa, däruti givit en del av Chronobourgs folk elaka kläckesnamn. Såsom Skytten haver hon kallat Gråtuss och Tuss om Tass, och den Tyriliriherren. Skyttens hustru kallat Motrilla och Trippelira. Skyttens hustrus syster, flick om fläck. Skyttens hustrus farsyster, Rotekubben, en annor Skyttens hustrus syster som liten är, Syresan. Item en annor hans hustrus farsyster, Grå geten. Item kallat Olof Träbens i Boda son som liten är, Isak Nielson, där han heter Isaak Olofsson. Item kallat en piga Elin Larsdotter benämnd, Märekniv och märevärvaren, och lille Måns i Boda kallat fitt om fatt.

   Till desse öknamn kunde hon intet neka, helst efter som Hl. Chronobourg med många vittnen kunde henne övertyga samma visa hava sjungit. Men Inges hustru Ingeborg Gudmundsdotter säger, att hennes dotter som allenast är 18 år, kunde icke sådant dikta eller sammansätta, utan efter flickan Elisabet Ingesdotters ord bekänner, att en Inges son som äldre var och nu är död, skall hava gjort och lärt sin syster, och bedyrar sig aldrig hava hört bemälte visa sjungas. Uppsattes till dess framdeles ett Extraordinarie Ting skall hållas där i Boda by, att man bättre härom får rannsaka.

 

 

 

År 1666 den 2 och 3 november blev Extraordinarie Ting hållet uti Boda i Stenberga socken, närvarande Härads Edsvurne Nämnden.

 

§ 2.

 

Inge i Boda haver själv bett och låtit bedja General Auditören Chronobourg och flere i församlingen som vederböre, jämväl och Tingsrätten om förlåtelse och tillgift, vad hans dotter Elisabet Ingesdotter (producerat?) haver med den visan och öknamnen, som på sista ordinarie Tinget bleve upprepade, och blev det henne för denne gången tillgivit, i anseende hennes ungdom, och att hon bitterligen inför Rätten grät och bads för, därmed de skäl, att där hon oftare igenkommer med denne eller andre lika slagdänger och olämpor, skall hon både för det då brytes, jämväl och detta straffet bliva, androm till exempel, och Inge skall giva till Stenberga kyrka 3 daler silvermynt.

Tillbaka