Tjust härads dombok den 9/2 1701

 

§ 99.

 

Vid detta Tinget gjorde åter Nils Jonsson i Bjerke på sin dotters, hustru Kerstin Nilsdotters vägnar, påminnelse om skillnaden emellan henne och dess man Olof Andersson i Segelrum, varvid rätten sig påminde vad dem emellan vid sistlidne höstting, uti deras närvaro resolverades, som här införes, nämligen att högvärdige Consistorium uti dess förneme brev och skrivelse till herr General Löjtnanten och Guvernören högvälborne herr Bleckerdt Wachtmeister, grundat uppå hennes klagan, att Olof Andersson skall haft sin sjukdom långt innan deras begynte äktenskap och att densamme obotlig vara skall, varom hon dock ingen kunskap skall haft innan hon gick med honom i äkta säng. Förmenades hon sig vara bedragen, och denna Orrorem qvalitatitis persona, ett skäl till skillnaden, påståendes dessutom att hos honom skall vara impotentia prostandi conjugate debitane, finnades allt därför högvärdige Conststorium nödvändigt att Olof Anderssons kropp borde nödvändigt av tvenne förfarne Chirurgis synas, vilket allt med vad mera högvärdige Consistoris brev innehåller. Högbemälte herr General Löjtnanten och Guvernören hit till Rätten remitterat att lagligen avdömas. Till ödmjukaste följe därav, är Regementfältskären uti Vimmerby, Mr Hindric Törnebom kallader in till staden Västervik, att tillika med Stadsbarberaren och Postmästaren Mr Christian Zettergast samma besiktning förrätta, vilket skedde den 3 oktober 1699, då de besiktade Olof Anderssons blotta och bara liv, helt och hållet, och befunnit att underdelen av hans kropp allt upp till midjan var överallt full med hiskelig skabb, inte olik spetälska till påseende, och icke så mycket som en tumme brett, rent och sunt däruppå, vilken krankhet de tvivla nånting kunna beständigt cureras, eftersom hon skall rätt gammal vara. Uppå hans membrum virile hava de intet mangel sett, hålla dock så för, att sjukdomen har förorsakat och ännu gör honom incapabel, till att prestera conjugate debitum, vilket allt de sannfärdeligen på deras ed attestera. 2. Befinnes av Olof Anderssons uti högvärdige Consistorio den 4 maj 1697 inlagde Supplique, att han själv högeligen beklagar sitt eländiga och sjukliga tillstånd, tagandes Gud till vittne att han sig ringa kunde hjälpa, eller trodde sig i denna (världen?), komma till dess förra hälsa eller krafter igen, skolandes intet kunna den ringaste syssla förrätta, utan förklarar sig vilja söka äktenskapsskillnad, med vad mera samma Supplique innehåller och förmäler, varav en kopia här vid Rätten inlagd är. 3. Befinnes av denna Rättens hållna rannsakning den 4 oktober 1697, att Olof Anderssons tjänstepojke, Lars Larsson benämnd, inför Rätten berättat, det han av honom smittad blivit, intygandes Jonas Persson i Ranstad (?), att då samma Lars Larsson kom ifrån Olof Andersson och uti hans tjänst, det han var så skabbig, så att han fasade för honom. 4. Hållandes Rätten det mycket eftertänkligt vara, att då han första gången till besiktning remitterad blev, det han skydde därför och inlade den 5 oktober en skrift, ej kunna samma besiktning för blygsamhet skull undergå, bekännandes där hos inför Gud och Rätten, att han varit med en hemlig och svår krankhet betagen, bestående uti blemmor, sår och svullnader, 2 år förrän någon äktenskapshandel emellan honom och hans hustru begyntes, med vad mera själva rannsakningen entraderade äro, innehålla och förmäla.

   Av allt detta, i synnerhet Olof Anderssons egen här inför Rätten gjorde bekännelse, att han haft denna krankhet 2 år innan han kom i äktenskap med sin hustru, bägge Barberarnas edlige attest, den de med sina händer och namn, förutan det Mr Christian hela attesten skrivit, verificerat, kan inte denna Rätten annat finna, än att Olof Andersson haft denna bräckligheten innan han kom i äktenskap med sin hustru Kerstin Nilsdotter, utan allt därför stannar i den mening, att detta äktenskap är för hustru Kerstin Nilsdotter odrägligt, och i underdånigt avseende uppå Kungl Majts allernådigste Kyrkolag pag. 94 § 4 och pag 101 § 10. Submitterandes dock Rätten denna sin förklaring och fällda mening under det högvärdiga Consistors högvisa omprövande underställt.

Tillbaka