Tjust härads dombok den 14/6 1793 

§ 258. 

Enligt § 191 detta Ting förekom å Sandbergs vägnar, välf: Tyrs Ersson skriftligen anmodat samt Ekman personligen, och sedan, han ingivit den anhållne stämningen, nekade till första punkten, att hava angivit Sandberg för något brott, men vad andra punkten angår, åtog sig bevisa att Sandberg varit full och oregerlig på sätt han sistlidne Sommarting inför Rätten kommit händelsen att omtala.

   Vidare angår Ekmans instämning emot Sandberg, så viste Ekman att han i målet angående handel på Sabbaten, varför han efter angivande av Sandberg av Kronolänsman W: Joh: FR: Weslien, varit 4 särskilda gånger vid förhör, och läs lika många Tingsprotokoller, och han tillsatt 6 dagar och änteligen blivit befriad.

   Till upplysning om andra stämningspunkten angående ofredande på Wida gästgivargård, anmälde han Nils Olofsson i Kammarbo till vittne, emot vilken Tyrs, efter Sandbergs begäran, anförde såsom jäv, att han emot honom har anledning till rättegång, och sålunda ärnar vid nästa Ting honom lagsöka, vilken grund han anses jävig. Varå sedan Sandberg sig häröver yttrat, och Nils Olofsson nekat sig kunna någon anledning därtill, Tingsrätten icke kunna hava något laglig avseende, utan blev Nils Olofsson efter avlagd ed, samt undfången varning avhörd, berättande att vid det av förra vittnet om förmälda tillfälle i Wida, har Sandberg för sig och sitt sällskap begärt ett halvt stop brännvin av Gästgivaren Peter Nilsson, som blivit framsatt och flera glas islagna, samt tömdes, varpå samma glas åter ifylldes och blevo kvarstående på bordet. Varunder har Ekman kommit tillstädes, begärt brännvin och annan förfriskning, emedan han sagt sig vara hungrig, men som gästgivaren icke hade andra, än de för Sandberg ifyllda glas, så har gästgivaren flera gånger påmint, att Sandberg och sällskapet skulle supa, som likväl ej skett, varför Ekman på gästgivarens tillsägelse, tömt ett av förbemälte brännvinsglas och utlåtit sig skola slå i en sup i stället, över vilket allt Sandberg funnit sig missnöjd, och med förakt sagt sig icke vilja supa utur samma glas, som Ekman, vilket sedan med flera stickande yttranden å ömse sidor blivit fortsatt, varpå Sandberg vidare, under det parterna stått och talts vid på golvet 2:ne gånger dragit Ekmans hatt ner för ansiktet på honom och sista gången för att sätta hatten till rätta, tagit Ekman och hatten och sedan fört handen med någon tryckning utför ansiktet, förebrått Ekman att för han hade så stor näsa, och även tagit i densamma och något vridit. Vidare har Sandberg med fötterna stött Ekman på dess fötter och ben, och begärt få taga ryggkast med honom, som Ekman avslagit, men däremot yttrat att om Sandberg ville följa honom hem, så skulle han om han kunde, få slå Ekman så mycket han ville, med villkor, att han upphörde då Ekman bad, samt därför erhålla för besväret, traktering med öl och brännvin.

   Åtskilligt annat har även blivit talt i denna sak som vittnet likväl förgätit, men förklarade att Ekman icke på något otidigt sätt sig uppfört eller givit anledning till början eller fortsättning av detta missnöje. Vittnesmålet upplästes och vidkändes.

   Ekman begärde att Tingsrätten nu måtte avgöra dess instämning, samt att tillstånd måtte honom lämnas att bevisa till målet emot Sandberg, men denna ålägges likaledes bevisa, vad angivande Ekman emot Sandberg gjort, varför den senare blivit tilltalad, vilket allt innan överlämnande till Tingsrättens prövning vidare var icke att anföras. Avträdde. 

Utslag. 

Emedan Ekman med innehavande 4 särskilda protokollsutdrag bevis, det han varit av Sandberg angiven för handel på Sabbaten, därför tilltalad och änteligen befriad, varunder käranden tillsatt 6 dagar. Alltså skall Sandberg icke allenast ersätta honom, denna kostnad och olägenhet med 1 Rd. för tidsspillan, och även 1 Rd. för 4 betalda protokoller, utan och för dess otidiga uppträdande emot Ekman förliden vinter, sedan Tingsrätten utrönt varuti de 2:ne avhörda vittnen varit sammanstämmande minst för 4 ohöviska och förargliga åtbörder och utlåtelser, 1 Rd. silvermynt stycket enligt 60 Cap. 6 § Missgärningsbalken som med 1 Rd. 16 öre skola erläggas, och änteligen ersätta kostnaden för denna Rättegång med 1 Rd. 24 öre. Varemot Sandbergs instämning emot Ekman uppsköts till nästa Ting då såväl den ena som andra vidtalans förlust, skall bevisa vad i anledning och Sandbergs instämning därå ömse sidor åligger, samt således sig infinna på den dag som i början av Tinget tillkännagivits. Vid § 203 nästa Ting.

Tillbaka