Tjust härads småprotokoll den 13/3 1753

Nr. 47

Kronouppbördsmannen välaktad Bengt Lind företedde ett dess moders Catharina Åmans den 22 oktober 1750 i vittnens närvaro upprättat förordnande av innehåll: Att som hennes ålderdoms bräcklighet befinnes vid det sjuttioåttonde året och något däröver så stor, att hon var dag går såsom på gravens brädd, tillåter dock icke hennes samvete när hon rätteligen eftertänker, att mera göra det ena barnet orätt än det andra, helst hennes tvenne döttrar med den första mannen, Catharina och Stina Björk, när de ingingo äktenskap med sina män undfingo de så ansenlige och hederlige bröllop som då för tiden hennes ringa hus kunde åstadkomma, däremot hennes son uppbördsmannen Bengt Lind, den ännu är ogift, och hon med sin sista man undfått, icke det ringaste i bröllopskåst, måste alltså här utinnan han icke mer lida brist än hans syskon, tilldelar allt därför honom ett hundrade daler silvermynt uti bröllopskåst, vilka penningar av obytt del efter hennes död uti bohaget uttagas skall. Varandes detta förordnande den 13 november 1750 härvid rätten uppvist.

   Och som hustru Åman numera med döden avgått, så åligger uppbördsmannen Lind, att detta dess avlidna moders förordnande med de övriga hennes närmaste arvingar behörigen Communicera låta, enligt 18 Cap. 1 § Ärvdabalken, på det ifall därvid skulle vara något att påminna de må kunna iakttaga vad berörde Capitels 3 § föreskriver.

 

 


 

Småprotokoll Tjust härad den 25/2 1761

 

§ 15.

5/6-delar i halva frälsehemmanet Kleva, som uppbördsmannen Bengt Lind till sina fastrar Välborna Jungfrurna Catharina och Gunilla Ehrenmark genom bevittnade köpebrev av den 16 december 1760 för kvitterade köpeskilling 3464 daler silvermynt bliva på begäran för välbemälte Jungfrur första resan uppbuden.

 

 


 

Småprotokoll Tjust härad den 2/6 1761

 

§ 29.

I anledning av träffade avhandlingar av den 16 och 17 december 1760 emellan kronouppbördsmannen Bengt Lind och Jungfrurna Gunilla och Catharina Ehrenmark, angående 1/4 Kronosäterirusthållet Trästad, blev samma nu andra gången uppbuden med anmärkning, att köparen ej penningar utan jord för köpeskillingen 3464 daler silvermynt skola säljaren därför giva.